Ana Sayfa
Yazarlar
Kategoriler
Sayılarımız
Künye
İletişim
 

 

 

SAYI : 114 - YAZAR : Ali Nejat Ölçen Geri Tavsiye Et Yazdır

MUSUL GERÇEĞİ
MUSUL GERÇEĞİ Ali Nejat Ölçen R.T.Erdoğan ne yazık ki, Cumhurbaşkanı olduğunu unutarak ülkeyi güç durumlarda bırakan ve gerçeklerle bağdaşmayan yanlışlıklarını sürdürmektedır. Musul bizimdi sözünü eğer bir cumhurbaşkanı söylemişse “gidip Musul’u al”; eğer Musul bizim idiyse; Selanik’te bizimdi. Onu niçin anımsamak istemiyor. Aslında ülkemizi kimi siyasetçisi, kimi yazar ve kimi devlet adamı tarihsel gerçekleri incelemeye gereksinim duymadan “ahkâm savurmayı” tercih etmektedirler. TBMM’nin 21 ve 27 Şubat 1923 günlü gizli celseleri incelenmeden Musul’u kulaktan duyma sözcüklerle anlamak ve anlatmak olanak dışıdır. Laussanne Konferansının Türkiye temsilcisi Dış İşleri Bakanı İsmet Paşa, 21 Şubat 1923 günlü gizli celsede Musul sorununa değinmiş ve şunları söylemişti: Elyevm bilvasıta veya bilâvasıta İngiliz işgali altındadır Musul. Bunu bidayette aleni celsede mevzuubahs etmek vardı. Hususi mülakatımda alâkadar olan İngiliz mümessili ile görüştüğümüzde bunu aramızda bir süreti halle vardırmak için çalışalım,dedi, kabul ettim…Sonra yekdiğerimize muhtıralar teatisi başladı ve matbuata düşerek efkârı umumiye Musul meselesi üzerinde tahrik olundu…En nihayet son ve kati olarak bütün müttefikler müttehit bir cephe olarak inkita tehdi ile bizi tehdit ettiler. Bize Musul meselesinde ricate icbar ettiler. Mukavemet ettik. Nokrai nazarımızı muhafaza ettik… Gizli celse boyunca görüşmeleri ilgiyle izleyen Mustafa Kemal Paşa en sonunda söz alarak şunları açıklamış ve 27 Şubat 1923 günlü gizli celsede Milletvekilleri onu sessizce dinlemişler ve olaya bir devlet adamının nasıl bakması gerekeceğini herhalde kabul etmişlerdi. Şunları söylemişti Mustafa Kemal: Arkadaşlar, mevzuubahis olan mes’ele cidden mühim ve naziktir. Bu mes’eleyi asabiyetle görüşmek gayri caizdir. Onun için bütün arkadaşlarımı sükuna davet etmek cür’etinde bulunacağım. Bunu af buyurunuz. Zan ediyorum ki, rüfekânın asabiyetini mucip olacak nokta, mes’elenin neden dolayı ve ne mahiyette mevzuubahs edildiğini tamamen anlayamamış ve ya anlatılamamış olmasında münbahistir (TBMM Gizli Tutanak Cild 3, s.1317)… Yapılacak noktalar:Birisi Karaağaç’dan şimdiden sarfınazar etmek. İkincisi Musul vilayeti mes’elesinin hallini bir sene zarfında İngilizlerle Türkiye’nin karşı karşıya geçerek intaç etmesine talik etmektir. En mühim mes’ele bu olarak geliyor. Sonra gayri kabili kabul olan bir takım malî mesaili ihraç etmek hiçbir vakitte kabul edemeyeceğimiz bir şekilde bulunan mesaili iktisadiyeyi dahi ihraç etmek. Karağaç’tan şimdilik sarfınazar ettiğimizi ifade etmek ve Musul mes’elesinin bir sene sonra halline muvafakat etmek meselesi. Buna muvafakat ettiğimizde zarar mı var dır. Kaideten şimdilik faide mi vardır. Buna muvafakat etmezsek ne yapmaya mecburuz... Bugün suhuletle hepimiz anlayabiliriz ki, Musul’u vermemekte ısrar edersek muharebeye dahil oluruz. Binaenaleyh, Musul mes’elesini bir seneye kadar hal etmek üzre talik edip sulha geçmeyi kabul etmemek mümkün müdür. Kabil ve faideli midir… Bugün sulh yaparız, biray sonra iki ay sonra Musul mes’elesini haletmek istediğimiz vakit bu meselede karşımıza yalnız İngiltere değil, Fransa, İtalyan, Japon ve bütün dünyanın düşmanları vardır. Yalnız karşı karşıya kaldığımız zaman, İngilizlerle karşı karşıya kalacağız, ve yalnız olarak İngilizlerle karşılaşacağız. Bunda menfaat var mıdır yok mudur. Bunu meydana çıkarmak gayet kolaydır… Musul’u aldığımızı müteakip muharebenin hemen hitap bulacağınıza kani olamayız Şüphesiz bir harp çephesi açmış olacağız. Yani bunu ayrıca mevzuubahis etmek isterseniz mahzurlar kendi kendine meydana çıkar.(s.1318)…(1) Gizli celselerin hiç birisinde Mustafa Kemal’in bu açıklamasına karşı çıkan bir milletvekiline rastlanmadı ve Mustafa Kemal’in, Musul’un çözümünü zamana bırakması sessizce onaylandı. O günkü koşulların gereğiydi bu. Hatay’ı da zamana bırakmış ve zamanın geldiğini gördüğünde Hatay’ın da anayurdumuza katılmasını sağlamıştı. 10 Kasım 1938 günü ülkemizi ve Cumhuriyetimizi öksüz bırakmasaydı, zamanı gelince Musul’u da anayurdumuza katmaz mıydı? Katardı.(2) Dip Notlar: (1). 7. Şubat 1923. 188.İçtima, gizli celse ve 27.2.1923 İctima,gizli celse TBMM Tutanak Dergisi.S.1317. (2).Türkiye Sorunları kitap dizisi.sayı 68, Nisan 2007, TBMM’nin Gizli Celselerinde Mustafa Kemal, Ali Nejat Ölçen.
 

   alinejat@olcen.net Tasarım ve Programlama Pusulanet  
webmail