Ana Sayfa
Yazarlar
Kategoriler
Sayılarımız
Künye
İletişim
 

 

 

SAYI : 119 - YAZAR : Ali Nejat Ölçen Geri Tavsiye Et Yazdır


ATATÜRKOLOJİ ENSTİTÜSÜ DERNEGİNİN KURULMASI'NI OKUYUCULARI MIZ SAGLAYACAKTIR

Türkiye Sorunlarım Kitap dizisinin 1250 okuyucusu Ata türkoloji Enstitüsü Derneği'nin kurucuları olabilmelidirler. Kitap dizisinin 119.sayısı bu amaçla hazırlanmıştır. O nedenledir ki, Atatürkoloji Enstitüsü Derneği'nin hukuk sal yapısı için eleştiri ve katkılarnıza gereksinim duymak tayız.

Türkiye Sorunları okuyucularımızdan kurucu üye olmayı tercih edenler bu sayıdaki

adresimize yazı ile başvurularını iletebilirler

Atatürkoloji Enstitüsü Mustafa Kemal Atatürk karşıtı ve O'nun Cumhuriyetini yadsımaya girişen gerici kadrolara da öğreti ve uyarı işlevini üstlenmiş olacaktır. Atatürkoloji Enstitüsü onların nankör, çağdışı ve hain olmalarından vazgeçmenin çözümünü de yaratacaktır. Onlara bu çarpık yolu açan siyasal kadrolar tarihin çöplüğünde kaybolup gittiklerinde o kadroların siyaset dışındaki artıklarına Atatürkoloji Enstitüsünün kapıları açık olacaktır.

Mustafa Kemal'in TBMM'nin 6 Şubat 1338 (1920) günlü gizli celsesindeki şunları söylemişti

Her kesin· malumu olduğu bir tabirle arz edeyim. Dahili cephe ve zahiri cephe. Dahili

cephe asıl olan cephedir bütün milletin aym fikir ve kanaatta olarak yekvücut tesis etmiş

olduk/an cephedir.

Zahiri cephe, doğrudan doğruya ordumuzun düşman karşısmda göstermiş olduğu çephedir. Bu cephe, ordu cephesinin tezelzül etmesi tebeddül bertmesi, mağlup olması, çözülmesi hiçbir vakit bir milleti ve bir memleketi mahv edemez. Bunun hiçbir ehemmiyeti yoktur. Asıl haizi ehemmiyet olan ve asıl memleketi temelinden yıkan ve halkı esir eden dahili cephenin sukutudur.

Bugün dahili cephenin sukut etmekte olduğu gerçegını yaşamaktayız.. Çünkü Mustafa Kemal o konuşmasında sözlerini şu gerçeği açıklayarak belirtiyor:

İşte bu hakikate vakıf olan düşmanlanmız ki başta en zelil olan İngiliz asıl bu cepheyi

yıkmak için iki üç seneden beri ve asırlardan beri sarfı mesai etmektedir. (Kahrolsun

sesleri)

Uygarlık tarihinde hiçbir devlet ve siyaset adamı, Mustafa Kemal Atatürk gibi üç temel

niteliğe sahip olamamıştır. Bu üç temel niteliği O'nun dehasının ürünü kabul etmek

yanlıştır eksik kalır. Çünkü O, Osmanlı enkazı üzerinde çağcıl Türkiye Cumhuriyeti

Devletini yaratabilmek için önce kendisini yaratmıştır. Kısa süren yaşamına sığdırdığı

akıl almaz başa rılarının ve yoktan var ettiği kurumların ve o kurumlara can veren

kültürün oluşumu incelendiğinde O'nu· sadece Atatürk olarak anmanın eksik kalacağı

görülecektir .

Çünkü O Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve o devlete sahip çıkacak ümmeti uluslaştıran

devrimleri kurumlarıyla birlikte yaratan birey değil bir sistemin adı olacaktır.

Gelişmekte olan ya da geri kalmış ülkeleri işgal etmeden içerde satın aldığı hainleri

kullanarak kan gölüne çeviren, emperyalizme karşı, çözümün öğretisini Atatürkoloji

Enstitüsü Derneği, yaratabilecektir.

Atatürkoloji Enstitüsü Mustafa Kemal Atatürk'ü anlatmanın, yorumlamanın ötesinde,

tarihin rastladığı devrimlerle bir karşı laştırmasını yapmayı üstlenecektir. O'nun

devrimlerinin "Dev rimler Tarihi" içindeki farklı yapısal özelliğini yalnız ülkemize değil

tüm dünyaya öğreti olarak sunmayı amaç alacaktır Atatürkoloji Enstitüsü.

Osmanlı Devleti'nin enkazı üzerinde Çağdaş Türkiye Cum huriyeti Devletini yaratmadan

önce O kendisini yaratmıştı. O'nu sadece Atatürk olarak anmanın eksik kalacağı görüle-

cektir. Çünkü O Türkiye (yineliyoruz ki) Cumhuriyetin Devletini ve o Devlete sahip

çıkacak ümmeti uluslaştıran ve dev'rimleri, kurum ve kurallarıyla birlikte yaratan birey

değil bir sistemin adı olacaktır.O nedenledir ki Atatürkoloj, Enstitüsü Derneğinin

hukuksal yapısını kurucu üyelerin eleştiri ve katkılarına sunuyoruz:

Madde 1

Ankara'da bir Atatürkoloji Enstitüsü Derneği kurulmuştur. Derneğin merkezi Ankara'dadır. Emperyalizmin doğuş tarihini inceleyerek, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin tam bağımsızlığını ve emperyalizme karşı kendisini korumasının nesnel ve kültürel araçlarını yaratarak ve kurumlaştırıp ilkelerinin toplum laşmasını görev alarak yerine getirecektir.

Madde 2.

Osmanlı Devleti'nin . geri bıraktırarak yazgısına terk ettiği Anadolu'muzu yeni çağdaş ve sekular (ne dinden yana ne din'e karşı) ulusalcı ulus devletine nasıl kavuşturduğunun öğretisini hazırlayacaktır Atatürkoloji Enstitüsü.

Batının Sanayi devrimi ile Osmanlı'nın çöküşünü doğuran nedenler arasındaki çelişkiyi

yorumlamayarak Kemalist Dev rimler sürecinde kimsesizlerin kimsesi olan . Cumhuriyeti

ve o Cumhuriyetin kazanımlarının yeniden toplumlaşmasını, tam bağımsız sekuler

Devletin ulusalcı, kendine yeterli yapısına süreklilik kazandırmak için yasama, yargı ve

yürütme erklerinin birbirinden bağımsız ve fakat eşgüdüm içinde gerekli yön temlerini

bulmaya çalışacak ve bulguları topluma sunacaktır. Bunun için:

(1)-Ülkenin çeşitli il ve ilçelerinde şubeler açacak,

(2)-Yazılı ve görsel yayın organları kuracak.kurulmuş olanlarla ilişkiye girecek,

(3)-Toplantılar, paneller düzenleyecek,

(4)-Konu ve amaç birliğindeki başka kurum ve kuruluşlarla görev birliği yapacak ve eşgüdüm sağlayacaktır.

(5)-Vakfın amacını ve Kemalist Devrimlerin özünü, içerıgını, ve kurumlarını açıklayan topluma açık kurslar oluşturacak,

(6)-Konu ile ilgili yurt dışı toplantılara katılacak,

(7)-Yaptığı ya da yaptırdığı araştırma ve incelemeleri yazılı ya da sözlü olarak topluma

duyuran toplumu bilgilendiren yayınlar yapacaktır.

Madde 3

Atatürkoloji Enstitüsü Derneği'nin amacına uygun yazılı ya da görsel yapıtların hazırlanması için yarışma düzenleyecek ve başarılı olan yapıtlara Atatürkoloji Armağanı adında yazılı belge sunacaktır.

Madde 4

(1)-Atatükoloji Enstitüsü, bağış ve yardımlar alabildiği gibi bağış ve yardımda da

bulunabilir.

(2)-Konu ve amaç birliği olan kurum ve kuruluşlar ile sözleşme yapabilir ve aynı zamanda

görsel ya da yazılı yapıt hazırlama işi verebilir.

(3)-Taşınır taşınmaz mal edinebilir bunların satın alınması ya da satılmasını sağlayabilir

(4)-Atatürkoloji Enstitüsünün amacını gerçekleştirirken borç edinebilir ya da borç verebilir -

Madde 5.

Atatürkoloji Enstitüsünün Organları

(1)-Genel Kurul

(2)-Yönetim Kurulu

(3)-Denetleme Kurulu (4)-Danışma Kurulurul

(5)-Disiplin Kurulu

(6)-Tanıtma ve temsil büroları

Atatürkoloji Enstitüsü'nün , Mustafa Kemal Atatürk'ün Devrim lerini özümseyen,

ulusalcı ulus Devletini, Misak-ı Mili Sınırla rının kuşattığı toprağımızda ulus ve devlet

bütünlüğünü korumayı ülkü edinmiştir. Enstitü Derneği, ad, soy adı ve adresleri belirli

T.C.Vatandaşlarından oluşan üyeler tarafından kurulacaktır. Atatürkoloji, Enstitüsüne

teorik ve uygulamalı yapıtlarıyla katkıda bulunan ve fakat üye olmayan seçkin bireyler

Genel Kurul Kararıyla onursal üye kabul edilebilir. Şubelerimizin yönetim kurulu

başkanı ve genel sekreteri Enstitünün Genel Kuruluna katılır ve oy kullanabilirler.

Atatürkoloji Enstitüsünün ilk kurucu üyelerinden birinin ölümü ya da görev yapamaz durumu söz konusu olduğunda, aynı aileden birincil birey, Enstitünün amaç ve ilkelerini özümsemiş olması koşulu aranarak Kurucular Kurulu tarafından üye kaydedilebilir.

Danışma kurulunun üye sayısı 5'den az olamaz ve Enstitünün organlarının her üç yıl süre ile görevde kalması gibi işlevlerini sürdürür ve kendi içinde seçtiği Danışma Kurulu Başkanı, Kurucular Kurulu toplantılarına katılır ve oy kullanabilir.

Madde 6

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı.

Genel kurul üyelerinin dörtte bir (1/4) inin yazılı istemi ya da Merkez Yönetim Kurulunun

üçte iki (2/3) çoğunluğu veya Denetleme Kurulunun oybirliğiyle aldığı karar üzerine Kuru

cular Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Toplantının yazılı çağrısında

görüşme konusu belirtilir ve bir başka konu gündeme girmez.

Madde 7.

Kurucular Genel Kurulunun Görev ve Yetkileri

(1)- Yönetim ve .Denetleme Kurulu Üyelerini seçmek.

(2)-Enstitünün geçen dönem bilançosunu "gelir-gider" hesap ları ile birlikte inceleyip onay kararı almak.

(3)-Merkez Yönetim Kurulu ile Denetleme Kurulu raporlarını inceleyerek onay kararı

almak

(4)-Enstitüye ait taşınır ve taşınmaz mal satın alınması ya da satılmasına karar vermek

(5)-Yönetim Kurulunun Enstitü'nün şube açılması önerisini görüşmek ve karara

bağlamak. Karar öncesi şubenin kurucu üyeleri hakkında ayrıntılı bilgi edinmek.

(6)- Enstitünün "Resmi Senedi"nde değişim kararını görüşmek

(7)-0nursal üye kabul kararını almak.

(8)-Yönetim Kurulunun gelecek dönem bütçesini karara bağlamak.

(9)-Seçilecek yeni yönetim Kurulunun görevde kalma süresini saptamak.

Merkez Yürütme Kurulu görüşülmesini öngördüğü konuları en az 15 gün öncesinde

kurucu üyelere güvenli ulaştırabilmelidir ..

Madde 8 .

Yönetim Kurulu'nun Görev ve Yetkileri

(1) Merkez ve şubelerin yönetim kurulu üyelerinin sayısı Ten az 9'dan fazla olamaz. Kendi

aralarında gizli oyla bir başkan ve bir genel sekreter seçilir ve yönetim kurulu başkanları

Enstitüyü temsil ederler.

(2)- Gelecek dönemin çalışma raporu ile gelecek dönemin çalışma programını mali

hesapları ayrıntılarıyla birlikte hazırlar ve şubelerin bu alandaki çalışmalarını izler ve

denetler.

(3)-Şubelerin amaç dışı ya da amaca uygun olmayan karar, uygulama ve söylemleri söz konusu olduğunda, kuruluş amacına uymaması durumunda kapatma kararı alabilir.

(4)-Şubenin amacına uygun girişimlerde ulunur. Şubede görev yapacak bireylerin çalışmalarını izler, denetler, istihdama son verme kararı alabilir.

(5)-Enstitüde seçili görev üstlenen hiçbir üye ücret alamaz ya da ücret alan üye seçili üye olamaz. Gönüllülük temel ola caktır.

(6)-Gerek Kurucular Kurulunda ve gerek Şubelerin toplan tılarında bir üye toplantıya

katılamayan bir üyeyi temsil ede bilir ve temsil olabilme, toplantıya katılamayanın yazılı

öneri sinin kurul toplantısında kabul edildiği taktirde uygulanır.

(7)-Enstitünün amacına ve işlevine uygun araştırma çalışma yayın yapar ve yaptırabilir.

Madde 9 .

Denetleme Kurulunun Görev ve Yetkileri

(1)-Denetleme Kurulu, Kurucu Üyeler Kurulu toplantısında gizli oyla 3 asil 2 yedek üye olmak

üzere seçilerek oluşur. Kendi aralarında gizli oyla bir başkan bir de yazman üye seçerler. Görev süresi yönetim kurulunun görev süresi kadar eş zamanlıdır. Kararlarını salt çoğunlukla alır.

(1) Yönetim Kurulu sayman üye denetleme kurulu toplantı larına eş güdüm ve mali durum

Madde 10.

 

   alinejat@olcen.net Tasarım ve Programlama Pusulanet  
webmail