Ana Sayfa
Yazarlar
Kategoriler
Sayılarımız
Künye
İletişim
 

 

 

SAYI : 119 - YAZAR : Ali Nejat Ölçen Geri Tavsiye Et Yazdır


Ali Nejat Ölçen

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'TE TAM BAGIMSIZLIK

1. Mustafa Kemal Atatürk'ün "Milli Siyaset"i

Mustafa Kemal Atatürk "milli siyaset"i NUTUK'ta şöyle betimlemişti:

Harici siyasetin en çok alakadar olduğu ve istinat ettiği husus devletin dahili teşkilatıdtr.

Harici siyaset, dahili teş kilatla mütenasip (uyumlu) olmak lazımdır. Garpta ve şarkta başka

başka tabayı ve harse ve emele mütehalif (uyuşmaz) unsur/an cemeden (farklı huy, kültür ve

amaç ta uyuşmayan unsurları bir araya getiren) bir devletin dahili teşkilatı elbette asılsız ve

çürük olur.

Bugün dış politika ile devlet örgütü arasında uyum oldu ğundan söz edebilir miyiz? Ülke'nin

batısında farklı, doğusunda farklı topluluklar arasında düşün, davranış, amaç ve kültür

birliğinden bugün söz edilebilir mi? "Ulus devlet" bütünlüğünü zedeleyen olayların nedenini

görebil mek için Mustafa Kemal Atatürk'ün "Milli Siyaset" ini yapı landıran kurumlara

yeniden sahip çıkmak gerekir. Ne yazık ki,Türk Tarih ve Dil Kurumları, Halkevleri ve Köy

Enstitüleri yok edildiler. .

1930'1ı yıllarda yabancı bir gazetecinin sorusuna şu yanıtı vermişti Mustafa kemal:

Batı emperyalizmine karşı en güçlü savunma Batı kültürüdür, demişti.

TBMM'nin 2009 yılı açılış konuşmasında Çankaya'dan aşağı daki türde bir ses işitilmeliydi:

Kendi sorunlartm kendi iradesiyle çözemeyen dev letler, başkalarmm istismarma açıktır, Siyasal aklı güçlü olan devletler buna izin vermez, soranlartm başka/arma fırsat vermeden kendi iradesiyle çözer, diyebilmeliydi.

Oysa ulusumuz, Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde, Hilafet ve Saltanatın enkazı üzerinde

Türkiye Cumhuriyeti Devletini kurmayı başarmıştır. Mustafa Kemal'in Çankaya'sı 2000'1i

yıllarda bu bilinci koruyabilmiş değildir. Türkiye' mizin Misak-ı Milli sınırlarını koruyacak

güçte o

Yıllar Pamuklu Yünlü Şeker Çay Prinç Tutar Dışalım

%

1923

48200

8262

19964

907

1854

79277

57.4

1926

64850

18824

12712

1510

2620

100516

42.8

1929

53354

15819

12106

1628

2549

87366

34.1

1932

16739

3056

3007

663

518

23975

27.9

1934

13569

2243

424

623

16

16865

19.4

Kaynak: İstatistik Yıllığı,1934-1935 Örneğin:

1 Mart 1924 günlü TBMM'nin açılış konuşmasında: Memleketin maliyesini intizam, emniyet ve

inzibat üzerine müess ... hakiki bütçe tesisi, vergilerin is/ahı, her nevi isra fata karşı daima

mümanat (karşı olmak).

1 Kasım 1933 TBMM açış konuşmasında:

Samimi bir bütçe ve hakiki bir tediye muvazenesine (ödemeler dengesine) dayanan

paramızın .fiili istikrar vaziyetini kesin surette muhafaza etmek.

Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün yaşamını yitirmesinden 1O gün önce hasta yatağında hazırlayarak okunmak üzere Başbakan Celal Bayar'a verdiği metinde şunları yazmıştı:


Maliyemiz,denk bütçe,sağlam tediye, vergi sisteminin mükellef lehine is/ahı ve tahfif ve mi/il paramın istikrarının muhafaza prensiplerini tam bir sadakat ve muvaffakıyetle takip ve tatbik etmek..

Fakat ne yazık ki, Celal . Bayar kendisi Cumhurbaşkanı olduğunda Demokrat Parti iktidarında

Başbakanın uyguladığı enflasyonist ekonomi politikasına seyirci kalmış,(1950-60) dış alım

savurganlığı, dış borç ödemedeki tıkanıklık, girişilen alt yapı yatırımlarındaki kaynak

yetersizliği o partinin son yıllarında toplumsal huzursuzluğa neden olmuş demokrasiyle

bağdaşmayan şiddet önlemlerine. Yönelmişti. Demokrat Parti ile İttihat ve Terakki partisi "biri

meşrutiyet, diğeri demokrasi savı"ile iktidara geldiler, Meşrutiyeti ve Demokrasiyi yerle bir

ettiler.

Eski Ulaştırma Bakanı Ekrem Pakdemirli (21.12.1983) gerçekleri görmezden gelerek "Hayali

İhracat" komisyo nunda, şunları söylemişti:

Türkiye'de ödemeler dengesi Tanzimattan beri devam ediyor.( Her halde ödemeler dengesi

açığı demek istiyor) İkinci Dünya savaşının başlangıcında bir bozuluyor 1950 seçimiyle

Demokrat parti iktidarına ...kadar.

(Bakınız:Türkiye Sorunları kitap dizisi.Mart 1994, sayı 2, s.60. AN.Ölçen: Ekrem Pakdemirli yanılıyor).

Çizelge 3-Mustafa Kemal Atatürk döneminde dış ticaret dengesi korunmuştu

Yıllar 1930

Dışalım TL

147 552

Dışsatım 151 452

Fark TL

+ 3 900

1932

85 980

106 104

+15 324

1934

86 784

92 148

+ 5 364

1936

95 532

117 732

+23 200

1938

149 832

144 948

+ 4 848

1940

68 928

111 444

+42 516

1942

147 708

165 036

+17 328

1944

164 940

232 536

+67 596

1946

223 932

432 096

+208164 .

1947

685 008

625 248

- 59 760

1948

770 148

551 040

-219 000

Kaynak: Konjonktür,T.C.Ticaret Vekaleti, Yayın No.32 572 ton-12,s.xxxıı.Rakamlar 1000 Tl'dır

Çizelge incelendiğinde Kemalizm'in dış ticaret politikasında dışsatımın dışalımdan fazlalığının 1947 yılına kadar sağlandığı görülüyor. Dış ticareti açık vermeyen ekonomi yaratıl mıştı. Mustafa Kemal Atatürk'ün oluşturduğu Kamu İktisadi Kuruluşlarının (KİT lerin) dışalımı önleyen, en aza indiren üretim gücüydü bu. KİT'ler yok bahasına yok edildiler!

4.Kürt Sorunu Nasıl Yaratıldı?

 

   alinejat@olcen.net Tasarım ve Programlama Pusulanet  
webmail