Ana Sayfa
Yazarlar
Kategoriler
Sayılarımız
Künye
İletişim
 

 

 

SAYI : 12 Geri Tavsiye Et Yazdır


GÜMRÜK BİRLİĞİNE KARŞI İMZA KAMPANYASI

Gümrük Birliği'ne girmeyi basan sayarak ülkenin uzun erimli çıkarlarını koruyamayan bugünkü siyasal iktidarın halktan gizlediği gerçekleri yeri geldikçe açıklamaya, tarihsel sorumluluk duygusu içinde uyarı görevini yapmaya karar veren bir avuç insan, aşağıda tam metnini bulacağınız bir "Kamu Vicdanına Sesleniş" metni hazırladılar. MEDYA 'nın içine sindiremediği bu metni yayımlıyor, Türkiye Sorunları okuyucularını da imza kampanyasına katılmaya çağırıyoruz.

Kamu oyu her zaman yanılabilir. Hatta yanılmaya alıştırılmış ta olabilir. Siyasal iktidarın beyin yıkayan yöntemleriyle, gerçeklerin ne olduğunu merak etmek bile akla gelmeyebilir ve kamu oyu kulağına üflenen resmi ideolojiyi gerçek kabul etmenin uyuşukluğuna da sürüklenmiş olabilir. O nedenle "Kamu Vicdanı" na seslenmeye gereksinim duyduk. Çünkü biliyoruz ki kamu vicdanı ergeç gerçeğin ne olduğunu görecek ve ktmildayacaktır.

GÜMRÜK BİRLİĞİNE KARŞI KAMU VİCDANINA SESLENİŞ

Aşağıda imzaları olan bizler; ülkemizin genç Cumhuriyetinin, benzerine rastlanmadık biçimde, siyasal, ahlaksal ve ekonomik bunalıma sürüklendiği bir dönemde, siyasal iktidarın sağdaki ve soldaki kanadının ülkenin onurunu, uzun erimli çıkarlarını gözetmeksizin Gümrük Birliğine katılmak uğruna sergilediği yalvarışlı girişimlerini kınıyor, kamu vicdanına kimi gerçekleri açıklamayı görev biliyoruz.

Avrupa Birliği'ne üye devletler, eşitlik ilkeleri çerçevesinde birleşme yoluna girmişler; bu amaçla, kendi egemenlik haklarının giderek genişleyen bir bölümünü, Avrupa düzeyinde oluşturdukları ve her birinin eşit haklarla içinde temsil edildikleri uluslarüstü iktidar merkezlerine devretme sürecini başlatmışlardır.

Avrupa Birliği'ne girmemizde yarar görülse bile, bilinmelidir ki Gümrük Biği'ne girmemizin Avrupa Birliği'ne girmekle bir ilgisi yoktur ve esasen Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne almak, Avrupalı ülkelerin gündeminde de yer al-
mamaktadır.

Türkiye'nin Gümrük Birliği'ne girmesi, Avrupa ülkeleriyle ticaretini serbestleştirmek doğrultusunda bir adımdan ibaret de değlidir. Türkiye, Gümrük Birliği'ne girmekle, oluşumuna katılmadığı ve içinde yeralmadığı Avrupa Bir-liği'nin uluslarüstü organlarının kararlarına tabi bir konuma sokulacaktır.

Türkiye, Gümrük Birliği anlaşmasıyla, Avrupa Birliği'nin dış ticaret politikasına uyma yükümlülüğü altına girmektedir. Dış politika, dış ticaretten soyutlanmaz. Dış ticaret, dış politikayı biçimlendiren en önemli maddi unsurlara ortam oluşturan bir alandır Dolayısıyla, dış ticaretimizi belirleme hakkını ele geçirecek olan Avrupa Birliği'ne, dış politikamızı yürütme ıktidarını.da tanımış olacağız.

Türkiye, Gümrük Birliği'ne girmekle, Avrupa Birliği'nin istediği devletlere ticari ambargo koymak istediği devletlere ayrıcalıklar tanımak doğrultusunda alınan kararlarına aynen uymak yükümlülüğü altına girecektir. Bu kararların oluşumu ve alınması sürecinde herhangi bir etkimiz ve katkımız olmayacağından, ulusal çıkarlarımızla ve dış politikamızın temel ilkeleriyle çelişen kararlara da boyun eğmek durumunda kalmamız kaçınılmaz hale gelecektir. Bu durumun, özellikle, Kıbrıs veya Azerbaycan gibi ülkelerle ilgili konularda doğuracağı sonuçlar, halkımızın vicdanını derinden yaralayacak boyutlarda tezahür edebilecektir.

Gümrük Birliği Anlaşması, Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin hakimlerinden kurulu olan ve bizim katılımımıza hiç bir anlamda açık bulunmayan Avrupa Birliği Adalet Di-vanı'nın kararlarına TBMM'nin üzerinde bir yer tanımakta ve bu kararlara kesinlikle uymamız zorunluluğunu öngörmektedir.

Bütün bunlar açıkça göstermektedir ki Gümrük Birliği'ne girmekle, egemenlik hakkımızın devri doğrultusunda oluşturulmuş bir dizi halkanın boynumuza geçirilmesini peşinen kabul etmiş olacağız. Bu nedenle, Gümrük Birliği'ne girmeyi ülkemizde insan haklarının gerçeklik kazanması ve kalkınmamız açısından yararlı görenler, eğer bilinmeyen başka bir maksada hizmet etmiyorlarsa, akıl almaz bir saflık içindedirler. Eğer böyle bir beklenti doğru olsaydı, sömürgelerde görülen sefalet ve zulmün açıklanması mümkün olamazdı. Gümrük Birliği'ne girmeyi Avrupalılaşmak yolunda atılmış olan adımların amacına ulaşması gibi göstermeye çalışanlar, büyük ve korkunç bir yalanı sürdürmektedirler. Tarih, Avrupa'nın boyunduruğu altına girmenin Avrupalılaşmak olmadığını gösteren sayısız acı örneklerle doludur.

İnsan haklarına, ekonomik ve sosyal refaha yönelik en büyük tehlike, uluslararası sermayenin doymak bilmeyen iştahını tatmin emellerinden kaynaklanır. Bu tehlikeye karşı asıl güvence, halk iradesini en geniş ve en gerçek anlamda egemen kılacak kapsamda ve nitelikte bir demokrasinin gerçeklik kazanmasıdır. Oysa, Gümrük Birliği, ülkemizde demokratik iktidar yerine Avrupa Birliği'nin organlarının iktidarını egemen kılmayı amaçlamaktadır. Demokrasiye, insan haklarına ve ekonomik ve sosyal refaha ilişkin sorunlara bu yolla çözüm bulunabileceğini ummak, bindiği dalı keserek ayakta kalmaya çalışmaktan farksızdır.

Ülkemizin onurlu ve yurtsever insanlarının tümünü, bu gidişe dur demek için bütün olanaklarıyla çaba göstermeye çağırıyoruz.

İhsan Topaloğlu (CHP Enerji ve Tabii Kaynaklar E.Bakanı)...Cahit Angın (CHP E.Mv)
Alpaslan Işıklı (Prof.Dr)...Ali Nejat Ölçen (CHP.E.Grup Başkanvekili)...Mustafa Gazalcı (CHP,E.Mv)...Engin Aydın (CHP,E.Gençlik K.bşk)... Ümit Gürtuna (CHP,E.Ankara İl bşk)... A.Emre İleri (CHP E.Senatör)... Hayri Öner (CHP E.Senatör)...;M.Kemal Palaoğlu (CHP,E.Mv)... Hüseyin Doğan (CHP,E.Mv);
Rahmi Kumaş (CHP,E.Mv)....Anıl Çeçen (Prof.Dr)...Dr.Turhan Timuçin...Asım Beşikçi (İnş.Y.Müh);
Yaşar Bakan (Araştırmacı)...Korkut Boratav )Prof.Dr);...Cahit Talas (Prof.Dr)...Taner Timur (Prof.Dr);
Sina Akşin (Prof.Dr)...Yıldırım Uluer (Prof.Dr)...;Aslan Kaya (Nülkiyeliler Birliği bş)... Salih Er (SBF,Araştırmacı)...Fatma Yıldırım (SBF,Araştırmacı)...Tahir Hatipoğlu (Prof.Dr...; Nekmet Ay (Av);
Ali Çakır (Av)....Mehdi Bektaş (Av)... Mehmet Ay (Av)... Ahmet Hüroğlu (Av)...Zeki Tavşancıl (Av);
Sevgi Özel (Yazar)...Evin Göktaş (Cumhuriyet Gazetesi)... Fahrettin Fidan (Milliyet Gazetesi).;
Atilla Özsever (Milliyet gazetesi)...Feyzullah Ertuğrul (Eğit-Der E.bşk)...Dr.Emin Atalay (Ankara Sanayi Odası E.Genel sekretei)...Mete Beşen (MİSK E.Genel bşk)...Tuğrul Katoğlu (SBF,Araştırma göv.).;
Seyhan Erdoğdu (Türk-İş Sen).....Yıldırım Koç (Türk-İş danışmanı)...İzzet Çetin (Harb İş Sen.Bşk);
Sabri Topçu (Tümtis Genel bşk)...Hasan Biber (Liman İş Sen.Bşk)... Neşe Ceyhan (Ankara Bel Şb.bşk);
Atilay Ayçin (Hava İş Sen.bşk)...Mansur Burgucu (Petrol İş Sen.Genel Sekreteri))...Mustafa Bahçeci (Kristal İş Sen.bşk)... Mustafa Beyköylü (Yazar)...Kazım Yıldırım (G.Sağlık İş Sen.bşk)...Cengiz Faydalı (Yapı Yol Sen.bşk)...Canan Koç (Demiryol İş Sen. Araştırma md)...Faruk Güçlü (Mali Müşavir)...Sacit Somel (Em. Elçi)...Hasan Mert (Yol İş Sen.danışmanı)..Mebrure Genç (Yol İş Sen).

 

   alinejat@olcen.net Tasarım ve Programlama Pusulanet  
webmail