Ana Sayfa
Yazarlar
Kategoriler
Sayılarımız
Künye
İletişim
 

 

 

SAYI : 92 - YAZAR : Ali Nejat Ölçen Geri Tavsiye Et Yazdır


KASTAMONU MİLLETVEKİ Dr.SUAT GİBİ OLABİLMEK

Ali Nejat Ölçen
Kastamonu ilimizin Kurtuluş Savaşı’nda önemli bir yeri vardır. Ve illerimiz arasında en çok şehit veren kentimizdir. 1920 yılında , Mustafa Kemal’in oluşturduğu Millet Meclisinin 30 Temmuz 1921 günlü gizli celsesinde Kastamonu Milletvekili Dr.Suat Bey’in konuş-masını okuyucularımıza anımsatmaya gereksinim duyma-mızın bir nedeni,o gizli celsede Dr.Suat Bey ilk kez, Kemalist deyimini kullanan Milletvekili olmasıdır. O gün şunları söylemişti:

İsmail Paşa Avrupa’dan Mısır’a döndüğü zaman pa-yansız (ölçüsüz) borçlar yaparak memleketin iktisadiyatını ecnebilere verdi. O zaman suhuletle (kolay-lıkla) Mısır’a yerleşmiş olan İngilizler, Fransızlarla da uyuşarak memleketin bütün menabii saadet (mut-luluk kaynaklarını) ve hayatını bel’etmeye başladılar. Sonra yavaş yavaş Mısır’da milli bir hareket belirerek bunun başına hululü ecnebilere karşı hareket etmek için A’rabi Paşa geçti ve ecnebilere karşı hoşnutsuzluklar deveran-ı milli halinde vukuat (hoşnutsuzluk-ların ulusal devinimler halinde olaylar) başladı. O zaman tarih 1297 idi. (1881) İngilizler İstanbul’da hükümdara müracaat ederek kendi müdahalelerini temin etmek istediler. O zaman korkak hükümdar Rusların yine belasını başımıza alırız diye korkarak..Bizzat İngilizlerin kuvvetiyle tedibi İskenderiye’nin A’rabi Paşa’yı (İskenderiye’ye haddini bildirmek için tuttular) ve kendi taraflarına.. (Bu tümce tutanaklarda yarım bırakılmış her halde A’rabi Paşa’yı kendi yan-larına alıp İskenderiye’ye haddini bildirdiler, biçi-minde söylenmiş olabilir. )

İngilizler İstanbul’a vaz’ı yed ettikleri (el koydukları) zaman aynı davayı ortaya çıkardılar. İngilizler 16 Mart’ta memleketin her tarafında bir hareket kalmadı zannıyla Yunanlıları saldırtırlar. Kolaylıkla bir seyahatı askeriye gibi memleketi istilaya çıktılar.Kemalist’leri tutacaklar, Anadolu’yu istila edecekler. Ufak bir zaman zarfında bizi esir edecekler efendiler.. Hacet yoktur. Bugüne kadar memlekette müdafaa arzusu.. Anadolu’da en ufak ferdin (bireyin) yüreğine işle-miştir…En ufak köyde en ufak neferi naçiz.. herkes kendi yüreğinde davayı istiklal ile ortaya çıkmış, elinden geldiği kadar Hükümete yardım ediyor. Bu kavga son değildir. Bu üçüncü defa şahit olduğumuz Yunan taarruzu son olmayacaktır…

Kastamonu Milletvekili Dr.Suat Bey’in bu kısa konuş-masında, iki tümcesi tarihsel gerçekçiliği yansıtıyor; 91 yıl önce bugünleri görmüş gibidir. Çünkü tarihin diyalektiğini kavramış Milletvekillerimizden biriydi o ve Mustafa Kemal’i gerçekçi biçimde betimlemekteydi. 30 Temmuz 1921 yılındaki gizli celsede İsmail Paşa’nın aşırı borçlanarak ülkenin ekonomisini yabancılara vermiş olduğu konusunu gündeme getirmiş, eleştirmişti. Okuyucularımız bu İsmail Paşa’nın kim olduğunu merak edebilirler. Kim olduğunu açıklamalıyım:

1830’lu yıllarda Osmanlı devletine haklı nedenlerle baş-kaldıran Kavala’lı Mehmet Ali Paşa’nın oğlu İbrahim Paşa’nın oğludur. O İbrahim Paşa ki, Osmanlı ordusunun Serdar-ı Erkemi Reşit paşayı Konya ovasında yenilgiye uğratarak esir almıştı. Takvimi Vekayi’nin 54’ncı sayı-sında (23.2.1833) bu olay Osmanlı ordusunu eleştiren makaleler yayınlanmıştı.

Çin’de Taiping başkaldırısı ile Osmanlı’da Mehmet Ali Paşa’nın ayaklanması birbirinin özdeşi gibidir. Aslında birbirinden uzak bu iki ülkede İngiliz emperyalizmine karşı çıktıkları için, devleti karşılarında buldular ve emperyalizme boyun eğen kendi devletlerine başkaldırmak zorunda kaldılar. 1992 yılında yayınlanan “Karl Marx ve İngiliz Emperyalizmi” adındaki kitapta bu benzerliği ortaya çıkarmıştım.19’ncu yüzyılda Çin’de ve Osmanlı’da İngiliz emperyalizminin kirli yüzünü gün yüzüne çıkaran bir araştırmaydı o kitap. İlgi duyan okuyucumuza bu kitabın foto kopyasını ıletebilirim.

Kastamonu Milletvekili Dr.Suat Bey, İsmail Paşa’yı haklı olarak eleştiriyor. Mısır’ı Fransız ve İngiliz hegemon-yasından kurtaran Kavalı Mehmet Ali Paşa’nın torunudur ve nasıl da bu iki ülkeye yamanmıştır anlamak olanaksız. Kanımca babasına ve dedesine ve de Mısır’a ihanet etmiştir. Ülkemizdeki kimileri gibi!

İsmail Paşa 31 Aralık 1830’da 1867-79 döneminde Mısır Hidivi olmuştur. Mısır’daki kamu harcamalarında savur-ganlık dönemi başlamış ve İsmail Paşa Avrupa banker-lerinden borç alarak harcamalarını finanse etmeye başlanmıştı. Hidiv olarak Mısır’ın yönetimini üstlendiği zaman toplam dış borç 7 milyon Sterling’den fazla değildi. İsmail Paşa döneminde dış borç yükün 100 milyon Sterling’i bulmuştu. Abdulhamit II tarafından 1879 yılında görevden alındı ve o yıl da yaşama veda etti.

Kavalı Mehmet Paşa’nın torunları arasında en sonuncusu (1936-1952) döneminde Kral Faruk’tur.

 

   alinejat@olcen.net Tasarım ve Programlama Pusulanet  
webmail