Ana Sayfa
Yazarlar
Kategoriler
Sayılarımız
Künye
İletişim
 

 

 

SAYI : 96 - YAZAR : Ali Nejat Ölçen Geri Tavsiye Et Yazdır


Sy.SUPHİ GÜRSOYTRAK’IN ARDINDAN

Ali Nejat Ölçen

27 Mayıs 1960 Devriminin etkin üyelerinden Sy. Suphi Gürsoytrak’ın İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nın Cumhuriyet Senatosunda görüşüldüğü oturumdaki konuşmasının kimi bölümlerini ekte sunduğum tutanaklardan anımsatmaya gereksinim duydum.

Süleyman Demirel’in Başbakan ve Turgut Özal’ ın Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı olarak ortaklaşa hazırladıkları ikinci beş yıllık kalkınma planında “imalat sektörünün hemen bütünüyle özel sektöre bırakılması”nı ön gören maddesine ilk imza sahibi Suphi Gürsoytrak,arkadaşları Mucip Ataklı, Muzaffer Yurdakuluer, Fahri Özdilek, Suphi kara-man ve Haydar Tunçkanat önerge vererek karşı çıkmışlardı. Sy.Gürsoytrak, 22 Hazi-ran 1967günlü oturumda söz alarak yaptığı konuşmada:

İmalat sanayinde hassaten özel sektör çalışacaktır, demektedir plân metni. Sayın Komisyon Başkanı da başını sallamak suretiyle (İsmet Sezgin.a.n.ö) bu görüşü teyit ediyor. İşte ayrıldığımız nokta buradadır. İmalat sektörü nedir? Arkadaşlar, plâna baktığımız zaman petrol sanayi, çimento sanayi, Sümerbank faaliyetleri gibi bugün Devlete, harb sanayi,maden ve enerji sanayinin dışında bütün gelir sağlayan faaliyet alanıdır. Eğer biz burada Devlete munzam yatırım yapmak imkanını vermeyecek olursak,Devletin malî kaynak geliştirme zaruretini önlemiş oluruz.

Ayrıca burada bir nokta daha var arkadaşlarım, yalnız Devletin malî kaynak elde etmesine mâni olmak hükmünü koymuyor bu ifade, diyor ki ilerde bu sahada çalışan bütün müesseseleri de özel sektöre devretmeyi öngörüyorum,demek istiyor. Çünkü Devlet, kamu sektörü burada yatırım yapmayacaktır. Özel sektör yapacaktır. Uzun vadede de özel sektöre devredilecektir..Devletin muhtaç olduğu malî kaynakları geliştirmeye manî olduğu, süratli ve hızlı kalkınmayı temin etmesine aykırı bulunmasından dolayı, bu hükmün plân metninden çıkarılmasını arz ediyoruz.

Devlet Bakanı Seyfi Öztürk, Plânın bütünlüğü bozulacağı için bu önergeye katılmadıklarını söylemişti. Sy.Gürsoytrak’ın verdiği önergeden anlı-yoruz ki, Devleti tüm ekonomik çabaların dışına itme girişimi, “Süleyman Demirel-Turgut Özal” ikilisi ideolojik tercihleriyle bundan 46 yıl önce başlamıştı, AKP iktidarı da tümünü yok bahasına satarak ekonominin can damarını kuruttu.Suphi Gürsoytrak, TBMM-Cumhuriyet Senatosu’ nun 22 Haziran 1967 günlü oturumunda İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı konusunda görüşlerini belirtirken şunları söylemişti:

Plan bir yandan eğitime fırsat eşitliğini benimserken, eğitim kısmı, yüksek eğitimde”imam Hatip” okullarına imtiyazlı bir yer vermekte ve böylece kendi kendisiyle çelişmektedir.

Sy.Gürsoytrak, Kamil Karavelioğlu, Fahri Özdi-lek, Suphi Karaman ve Haydar Tunçkanat tarafın-dan hazırlanan ve böylesi sakıncalı giderecek olan önergeleri de ret edilmişti. DPT Müsteşarı Turgut Özal, Meclise sunulan İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nın 81.sayfasını bir gece yarısı keserek, imam-hatip okullarına her dalda yüksek öğrenim görme olanağını sağlayan maddeyi ek-leyecek ve plan taslağı Senatoda görüşülmeden önce öylesi sahtekârlık Millet Meclisi’ nde anla-şılacaktı.

Bu satırları yazan kişi (Ali Nejat Ölçen) Sy. Gürsoytrak ile 1973 yılında TBMM’nde yakın çalışma olanağı bulmuş ve 1975 yılı sonunda birlikte “Sovyet-Türk Parlamenterler birliğini” kurarak Sy.Gürsoytrak Başkanlığı üstlenmiş ve Ali Nejat ta ikinci başkan olarak Sovyetler Birliğinin Ankara Büyükelçiliğiyle yakın kültürel ve sosyal ilişkiler kurulmasını sağlanmıştır. Hemen her ay, TBMM’den Birlik üyesi arkadaşlarımız eşleriyle birlikte Sovyet Büyükelçiliği akşam yemeğinde bir araya gelebiliyor ve ardaşık toplantıyı TBMM’nin şeref salonunda Sovyet Büyükelçiliği konuğumuz olarak,ayrıca Kültür Bakanlığımızın folklor ekibiyle Anadolu ezgilerini halay eşliğinde sergileyerek ülkemizi yakından tanımalarını sağlamaya çalışıyorduk.

Suphi Gürsoytrak, eşi zor bulunur çağdaş, ilerici, Kemalist Devrimlerin ve Cumhuriyetimizin yılmaz savunucusu idi. Bugün ülkemizin Suphi Gürsoytrak’lara gereksinimi var. O’nun aramızdan ayrılışı ülkemizin büyük kaybıdır. Adını saygıyla anıyor ve arıyor,kişiliği önünde saygıyla eğiliyorum.

 

   alinejat@olcen.net Tasarım ve Programlama Pusulanet  
webmail