Ana Sayfa
Yazarlar
Kategoriler
Sayılarımız
Künye
İletişim
 

 

 

SAYI : 100 - YAZAR : Ali Nejat Ölçen Geri Tavsiye Et Yazdır


CEHALET+İHANET+ CİNAYET ÜÇGENİNDE İSLAM DÜNYASI

Ali Nejat Ölçen

Emevi’lerle başlayan, Abbasilerle, onları izleyen Osmanlı devletiyle sürüp giden cinayetler bu dinin insancıl ögelerini yok sayarak siyasallaş-tırılmasının doğal sonuçlarıdır. Bugün AKP iktidarıyla Türkiye'de ve Libya, Mısır, Suriye gibi ülkelerde iç kargaşa, acımasızca içlenen cinayet-

ler aslında Islam’ın siyasallaştırılmasının doğal sonuçlarıdır. Irak Şam Islam Devleti (IŞİD) in vahşetin ötesine geçen cinayetlerinin hangisi bu dinin kutsal kitabıyla bağdaşabilir? R.T.Erdo-ğan’ın zindanlara tıktırdığı seçkin insanlarımıza uyguladığı zulüm kutsal kitabın hangi ayetine uygun!

1.İslam’ın Kutsal Kitabındaki İnsancıl Ayet-lerine Ters Düşen Siyasal İslam İktidarları

Maide Suresinin 8’ci Ayet’ndeki “bir topluluğa (kavm’e) duyduğunuz kin sizi adaletten saptır-masın” hükmü, adı “adalet” ile başlayan AKP’ iktidarının hangi kararında, hangi uygulamasında söz konusu olabilmiştir! Nisa Suresinin 58’nci Ayetinde “insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmediniz” buyruğuna AKP iktidarı dahil hangi İslâm ülkesinde iktidarı ele geçiren kadrolar saygı duymaktadır. AKP iktidarında Bakan olan kişinin “makara” diyerek hafife aldığı Bakara Sure’nin 256’ncı ayetinin “dinde zorlama olmadığı” koşuluna R.T.Erdoğan dahil hangi AKP üyesi saygı duymaktadır. O Sure’nin 263’ci ayetindeki “güzel bir sözün ve bir bağışlamanın sadakadan daha hayırlı” olduğu hükmüne uyarak bir kez olsun AKP iktidarının üyelerinden R.T. Erdoğan dahil güzel söz işiten oldu mu?

Hangi Islam ülkesinde kaç kişi Tevbe Suresi’nin 15.Ayetine uyarak “yüreklerindeki öfkeyi” giderebilmektedir! Maide Suresi’nin 32’nci Ayeti:

“Her kim bir canı,bir cana karşılık veya yer yüzünde fesat çıkarmaya karşılık olmaksızın öldürürse bütün insanları öldürmüş gibi olur” koşuluna hangi İslam ülkesinde kaç kişi uymaktadır? Birbirini vahşice öldürmekten vaz geçip barış içindeki bir Islam ülkesini Ortadoğu’da gösterebilir misiniz? Al-i İmran Suresi’nin 118’nci Ayetinde, “iman etmeyenlerin ağızlarından kin ve düşmanlıkları düşmediğine”göre R.T.Erdoğan ve benzerlerini “iman” edenler arasında sayabilir misiniz! Onlar arasında Tevbe Suresinin 9.Aye-tine göre kim “kalbindeki öfke ve kini yatış-tırmaktadır” ve “konuştuğu zaman adaleti gözetmekte”midir? Nahl Suresinin 90’ncı Ayeti’nin “sizlere adaleti ve iyilik yapmayı öğütlediğini” İslam dünyasının dindar geçinen kindar kişileri ve de AKP üyeleri ne çabuk unuttunuz? Mümte-hine Suresinin 8.Ayeti’ne göre Tanrı’nın “adalet yapanları sevdiğini” AKP’de kim, R.T. Erdo-ğan’a anımsatabilir?

2.Kana susamış Vampirlerin Örgütü:IŞİD

IŞİD için terör örgütü olduğunu söyleyenleri eleştiriyorum. O sadece terör örgütü değil, daha kötüsü, düpedüz cinayeti işleyip insan kanı içen vampirler örgütü. Onlar hayvan bile değildirler, Onlar kendi hırsları, çıkarlar ve zevkleri için vicdanları leş kokan vampirlerdir. Onlar İslam’ın küçümsediği “gâvur” bile değiller. Ve öylesi vampirler başka dinlerin hiç birinde bu güne kadar görünmüş değil. 1200 yıl önce savaş alanında yaşamını yitiren Peygamberin Amcası Hamza’nın kalbini avuçlayıp yiyen Hinde adlı kadının torunlarıdır onlar.

3.Siyasal İslamın Tarihinin Her Sayfası Kanla yazılıdır.

İslam tarihinin hiçbir kanlı sayfası, Abbasi dev-letinin ilk halifesi Ebu’l Abbas el Saffah’ın yaptığı gibi tüyler ürpertici vahşet içinde gerçek-leşmemişti. Abbasî devletinin ilk halifesi Ebu’l Abbas el Saffah, hayatta kalan Emevileri sara-yına davet ederek tümünü öldürtür ve ardın-dan henüz soğumamış cesetleri üzerine kilin ve sofra örtüsü serdirerek komutanlarıyla bir-likte üzerlerinde yemek yemiş, karnını doyur-duktan sonra da bundan daha lezzetli yemek yemediğini söylemişti.(*)

İslam dininin şanssızlığı, Arap toplumunda doğ-muş olmasıdır. Cahiliye döneminin ahlâkı, dav-ranış biçimi ve alışkanlıkları halâ sürüp gitmek-tedir. Sarayında öldürttüğü Emevilerin cesetleri üzerinde karnını doyuran Ebu’l Abbas el Saffah öncesi devlet terörünün en kanlı örnekleri Emeviler öneminde yaşanmıştır. Kan dökerek iktidara geldikler yani siyasal İslamın ilk kuru-cuları oldukları için kan dökerek ve can yakarak iktidarda kalmayı sürdürdüler. Ali soyundan gelen Zeyd, halife olmayı kendisine hak tanıya-rak ayaklanmış fakat yenik düşerek öldürül-müştü. Ancak cesedin nereye gömüldüğünü bilen yoktu. Halife Hişam b. Abdulmelik, Zeyd’in me-zarını buldurarak cesedini çıkartmış ve hurma ağacına astırarak dövdürmüştü. İslam tarihinde ilk kez bir ceset, dövülerek yeniden ikinci kez öldürülüyordu. Soracaksınız,Hişam b. Abdulme-lik’e ne oldu! Cinayetler yazgıya dönüştüğü için Abbasiler iktidara gelince Emevilerin cesetleri mezarlarından çıkarılarak kırbaçlandı, kırbaçlananlar arasında Hişam b.Abdulmelik’in cesedi de vardı.

Cehalet+ihanet+cinayet üçgeninden çıkararak, bu dinin insancıl ve çağdaş Ayetlerini güncel-leştirecek bir devrime gereksinim var. Bu dinin ileri gelenlerini şu soru acaba niçin ilgilendir-miyor. Ortadoğu’da petrol tükendiği zaman Batı emperyalizmi, geliştirdiği teknolojiyle alternatif enerji kaynakları yarattığında İslam dünyasının yazgısını emperyalizmin elinden kim kurtaracak? Emperyalizmin silahlarıyla birbirinizi öldürmekten ne zaman nasıl kurtulacaksınız. İçiniz de bu soruya yanıt verecek bir akîl kişi yok mu?

Özetle:Devleti kullanacağını sanan İslam dünya-sı, devlet tarafından kötüye kullanıldığını halân ayırtında değil.

(*)Muhammed Said’al Ashmawy,iİslam,çeviri: Sibel Özbudun,Milliyet yayınları,1993, s.14

 

   alinejat@olcen.net Tasarım ve Programlama Pusulanet  
webmail