Ana Sayfa
Yazarlar
Kategoriler
Sayılarımız
Künye
İletişim
 

 

 

SAYI : 104 - YAZAR : Ali Nejat Ölçen Geri Tavsiye Et Yazdır


VATAN PARTİSİ GEREKSİNİMDİR

Ali Nejat Ölçen

Aydınlarımızın çoğunluğu genel’i dışlayarak ayrıntıları irdeledikleri için aralarında anlaşmazlık yaratmanın uzmanı olmuşlardır. Vatan Partisi’nin oluşumunu yaratan koşulları görmezden gelerek, Doğu Perinçek’in Kurultayda kaç oy aldığını, niçin genel başkan olduğunu tartışmaya giriş-meleri bunun kanıtı .Oysa:

Adaletsiz ve kalkınmasız parti AKP’nin karşısında ulus-devlet bütünlüğüne ve Cumhuriyetimize sahip çıkması gereken siyasal partilerin (CHP, MHP dahil) çene yarışını sürdürmeleri ve umursamazlıklarının doğal sonucu olarak doğmuştur Vatan Partisi. “İhanet-Cinayet-Cehalet” üçge-ninde emperyalizme teslimiyet’e karşı Taksim-Gezi Parkın-da başlayan toplumsal uyanışın, milyonların Anıtkabire akımı, Aslanlı Yol’daki devinim, BOP karşıtı yeni bir siya-sal Parti’yi, Vatan Partisi’ni yaratmıştır. O partinin doğuşunu sağlayan, Doğu Perinçek’in sadece özverisi değil aynı zamanda Kemalist doğrultudaki özgüvenidir.

Misak-ı Millî Sınırlarımızın kuşattığı toprağımıza, o toprağımızda ulusalcı ulus devletine, o devletin Cumhuri-yetine ve o Cumhuriyetin bilimi en gerçek yol gösterten kültürüne sahip çıkmayı amaçlayan Doğu Perinçek’in genel başkanı olduğu İşçi Partisi dışında bir başka siyasal parti gösterebilir misiniz? Üyesi olduğum CHP’de Mustafa Kemal Atatürk’e kefere diyen kişi genel başkan yardımcısı olabiliyor ve buna tepkisiz kalınıyorsa ve Cemaat denilen ABD kucağındaki satılık İslamcı örgütlere yanaşmayı içine sindiriyorsa, Vatan partisinin doğuşu, tarihisel diyalektiğin doğal sonucu olacaktı elbet.

Türkiye’mizde BOP’un eşbaşkanı olduğunu söyleyen bir kişi CHP’nin katkısıyla milletvekili olabiliyor ve o millet-vekili, Başbakan olduğunda “bize görev verildi” diyebiliyor ve bunu açıklamasının ardında parmakla sayılı yıllar geç-meden Çankaya’yı terk ederek Kaç-Ak saraya yerleşiyorsa, Vatan Partisi elbet bir gün doğacaktı. Misak-ı Millî sınırlarımızın kuşattığı vatan bildiğimiz toprağımızda devletine, o devletin Cumhuriyetine sahip çıkacak bir partiyi ulusumuz elbette yaratacaktı. Doğu Perinçek siyaset ve devlet adamları arasında bu girişimin öncülüğünü üstlenmiş kişidir ve genel başkanı olduğu siyasal partinin yeni oluşumun içinde erimesine katlanmayı bilmiştir.

Vatan Partisinin ABD-AB emperyalizmine karşı ülkemizin ulusal birliğini temel alarak korumasına yardımcı olmak yurtseverlik görevi olmuştur. Burada “yardımcı olmak” deyimini özellikle tanımlamak gerekir. Nasıl yardımcı olabiliriz? Bizler için temel sorun şimdi budur. Vatan Partisi’nin kuruluş amacının dışına çıkmasına izin vermemektir yardımcı olmanın temel koşulu. Örneğin:

1.Misak-ı Milli Sınırlarımızın kuşattığı vatan bildiğimiz toprağımızda bir tek devlet var olacaktır. O Devletin adı “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’dir.

2.Türkiye Cumhuriyeti Devleti, asla bölünmez bir bütündür ve koruyuculuğundaki ulus, etnik, inançsal ve ideolojik farklılığı, barışla birlikte varoluş koşulu kabul edecektir.

3.Yasama, Yargı ve Yönetim erkleri ayırımı, aslında Tür-kiye Cumhuriyeti Devleti’nin ulusuyla birlikte varoluşunun güvence kaynağı olarak iletişim ve eşgüdüm birlikteliğini korumakla kendilerini görevli sayacaklardır.

4.Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ulusuyla birlikte var oluşunu sonsuza kadar korumayı görev kabul eden yasama, yargı, yönetim erk’lerin Türk Silahlı Kuvvetleri dahil, hiçbir siyasal iktidarın etkisi altına girmeksizin kendi işlevini sürdürecek donanıma o donanımın görev bilincine dokun-mamayı, temel kabul eden koşulun anayasal hukuku yaratılacaktır.

5.Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ulusuyla birlikteliğinin temel koşulunu, tam bağımsızlık ilkesi sağlayacaktır. Ulu-sal çıkarları zedeleyen tüm anlaşmaların yok hükmünde sayılmasının girişimleri yaratılacaktır.

6.Temel hak ve özgürlüklerin özüne dokunan hukuk-suzluğun faşizmi, insan temeli’ne dayalı hukuka dönüş-türülecektir.

7.Mustafa Kemal Atatürk’te birleşmenin temel koşulu olarak Vatan Partisinin tüm program ve ilkeleri “tam bağımsızlığın kaynağı olan ekonomi programı’ndan çıkacaktır. O ekonomik programda dört temel ilke gözden uzak tutulamaz. Örneğin:

a.Açık vermeyen denk bütçe ile dış ve iç borca dayan-mayan planlı sanayileşme, monetarizmi temel alan para-nın para kazandırdığı ekonominin ticaretten uzaklaş-tırılarak sanayiye aktarımın sağlanması.

b.Planlı sanayileşmede programa alınacak yatırımların gerçekleşmesi için kendine yeterli ekonominin kurumlaşması; açık deyimiyle yatırım harcamasının kendisini geri ödeyen artı değer yaratmasının temel koşul kabul edilmesi ve bu temel koşulun karma eko-nomi ile sağlanması.

c.Özel ve kamu sektöründe yaratılacak artı değerin yeniden sermayeye dönüşümünde emeğin, üretim karar-larına ve artı değerin bölüşümü kararlarına örgütlü katılımının sağlanması.

d.Kayıt dışı ekonomiyi kayıt içine almak için öncelikle Türk lirasının dışındaki tüm yabancı paraların Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kayıtlarında yer alması sağlanacaktır. Karma ekonomi koşulunda faiz’i paranın “arz-talep” dengesi yaratacak ve siyasal kararın etkisi dışına çıkarılması, gibi..

8.Yukarıki koşulların toplumlaşması için ilkokulda başlayan öğretim düzeninin tüm aşamalarında “bilimi en gerçek yol gösterici” kabul eden “sorgulamalı deneysel eğitim süreci”nde gerçekleşmesi sağlanacaktır.

9.Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Misak-ı Millî sınırlarımızın kuşattığı toprağımızda ulusun uzun erimli çıkar ve yararını koruyacak yönetim biçimini sağlayabilmesi için “devlet ve siyaset adamı” yetiştirmenin temel koşulu kamusal yönetimde ve eğitim sisteminde “topluma+doğa-ya yarar” yetisi temel ölçüt alınacaktır.

10.Özetle tüm kurum ve kuruluşlar kamu ve özel sektörde olsun saydam, denetime açık olmayı sağlayan hukuksal ahlak ögesi yaratılacaktır.

Vatan Partisi, bu 10 koşulun gerçekleşmesini sağlayacak toplumsal örgütlenme özgür-lüğünü yeniden yaratmalıdır. Vatan Partisine denetleyerek sahip çıkılması, her yurtse-verin görevi ve işlevi olabilmelidir. Çünkü, Adaletsiz ve Kalkınmasız Parti (AKP) iktidarının tarihin karanlığında yok edip gitmesi sonucunda, sorunlarını kendisinin çözeeği Türkiye’yi yaratabilmek gerekir. Tüm yurtseverleri Vatan Partisi’ne önerili gözetim ile katkıda bulunmaya çağrıyı yurtseverliğin koşulu kabul ediyorum.

Karl Marx’ın “zıt uçların buluşması” kuramını, Vatan Partisinin oluşum ve gelişiminde görmek yadırganmamalıdır.

 

   alinejat@olcen.net Tasarım ve Programlama Pusulanet  
webmail