Ana Sayfa
Yazarlar
Kategoriler
Sayılarımız
Künye
İletişim
 

 

 

SAYI : 118 - YAZAR : Ali Nejat Ölçen Geri Tavsiye Et Yazdır

TBMM'NİN GİZLİ CELSELERİNDE MUSTAFA KEMAL
Ali Nejat Ölçen

T.B.M.M GİZLİ CELSELERİNDE MUSTAFA KEMAL

Ali Nejat Ölçen

Büyük Millet Meclisi’nin 29.5.1336 (1920) günlü gizli celsesinde Mustafa Kemal Paşa’nın konuşmasını bugün AKP iktidarını elinde tutanlar acaba okuyup ta, BOP eşbaşkanı olmaktan istifa etmeyi düşünürler mi? O gün Mustafa Kemal Paşa, “Siyasî noktai nazardan temin ettiğimiz fevaidi de (yararı da) arz edeyim” diyor. Ne demek istiyor acaba diye düşünmeliyiz: “Siyasal bakış açısının yararlarını belirtmeliyim” diye vurguluyor. 23 Nisan 1920 günü oluşturduğu Büyük Millet Meclisinin bir ay sonraki gizli celsesinde bunu söylüyor ve şöyle açıklıyor:

Şüphe yok ki, gerek Heyeti Celileri ve Heyeti Celilerinizin tevkil ettiği (oluşturduğu) ve bilfiil Türkiye'nin mukadderatını idare eden heyeti icraiyemiz iti-laf devletlerince henüz tanınmamıştır.(Yüksek Kurulunuz ve Yüksek Kurulunuzun oluşturduğu Hükümet henüz anlaşmalı devletlerce kabul edilmemiştir) Memleketimiz ve milletimizin mukedderatını (gele-ceğini, yazgısını) hal ve fasletmek (çözmek ve sonuçlandırmak) için düşmanlarımız Ferit Paşa’ya müracat ederek onunla hal ve faslı davaya çalışıyorlar. Bina-enaleyh Avrupalıları bu çürük ve gayri meşru müracatkârdan sarfı nazar edip doğrudan doğruya milletimize ve milletimizin mümessillerine müracat ettirmek, istihsal edilecek muvaffakiyetin en parla-ğıdır.(Avrupalıların milletimizin Meclisteki üyeleri-ne başvurmasını sağlamak başarıların en parlak ola-nıdır). İşte bu siyasî faideyi temin edebilmek için imzaları tahtında bir müzakerei siyasiyeye girişmeyi faideli addetmek lazımdır.Vakıa buraya gelmiş olan heyet, bütün Avrupaya ilân edilmiş bir heyet değildir. Fakat kendilerini gönderenler tarafından tamamen salâhiyet sahibi olarak gelmişlerdir. Bu heyet şifahî beyanatında ve gerek tahriren keşide etmiş oldukları (yazı ile açıklamış oldukları) telgraflarda daima Türkiye Büyük Millet Meclisi ibaresini yazmış ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyasetine hitap etmiş ve bu kâğıda da o surette imza etmişlerdir…

Mustafa Kemal Paşa, 29.5.1920 günlü gizli celsede bun-ları açıklamaya neden gereksinim duyuyor? İşgal altın-daki İstanbul Hükümetinin başındaki Ferit Paşa, bir anlaşma metninin Mustafa Kemal Paşa’nın oluşturduğu Büyük Millet Meclisinden geçiremeyeceklerini fark etmişler, anlamışlardı. Ayrıca Avrupa, o Meclisin gere-kirse savaşı başlatacak, bağımsız or-duyu kuracak-larının da farkındaydı.

Mustafa Kemal Paşa, Sakarya Meydan Savaşını kazanmadan, İzmirde Yunan ordusunu denize dökmeden önce de, Avrupa, böyle bir olasılığın güçlendiğinin farkına varmıştı. Çünkü O, düşmanın karşısında çok kısa sürede direnen, savaşan güçlü bir ulus yaratmayı becermişti. O, Osmanlı’nın ümmetini uluslaştıran kişiydi.

21. yüzyılda ise, R.T.Erdoğan Başbakan iken BOP eş başkanlığını üstlendiğini ve “bize bir görev verildi” dediği zaman muhalif partilerden, CHP’den, MHP’den ve de Baro Birliklerinden, Atatürkçü Düşünce Dergisinden, Üniversitelerin Hukuk hocalarından “ Ey Başbakan sana T.B.MM dışında hiç kimse görev veremez ve sen kimseden görev alamazsın” dememişti! Türk Toplumu 15 Eylül 2016 günü meydanlarda toplanarak Genel Kurmay Başkanlığının Cumhur Başkanı seçilen R.T.Erdoğan’a bağlanmasını, Askeri Okulların kapatılmasını ve Ordunun Üç Kuvvetinin Millî Savunma Bakanlığına bağlanmasını alkışlayacak kadar kabileleşmiş, ulusal bilinçten yoksunlaşmıştı. Çünkü halkın büyük kesimi, Erdoğan’ın bu darbeyi yaratarak, Cumhu-riyeti köklerinden koparacağının ve de karşı darbe yapacağının ayırtında değildi.

Oysa ülkemizde bir tek temel sorun vardır; O da Misak-ı Milli sınırlarımızın kuşattığı toprağımıza, yurdumuza sahip çıkma sorunudur.

Kitap dizimizin bu sayısında Genelkurmay Eski Başkanı İlker Başbuğ ile Uğur Dündar’ın söyleşine ilettiğimiz eleştiri yazısını okursanız, bu sorunun ne kadar yaşamsal olduğunu bir kez daha göreceksiniz.

 

   alinejat@olcen.net Tasarım ve Programlama Pusulanet  
webmail