Ana Sayfa
Yazarlar
Kategoriler
Sayılarımız
Künye
İletişim
 

 

 

SAYI : 118 - YAZAR : Ali Nejat Ölçen Geri Tavsiye Et Yazdır

CUMHURİYET MÜNKİRİ BİR PROF
Ali Nejat Ölçen

CUMHURİYET MÜNKİRİ BİR PROF

Ali Nejat Ölçen

29 Ekim 1923'den 2 yıl 9 ay 9 gün önce Cumhuriyetin temel ilkeleri Teşkilatı Esasiye Kanunun ilk 3 maddesi ile açıklanmıştı. Teşkilatı Esasiye Kanunu'nun birinci mad desi, Egemenliğin koşulsuz millete ait olduğunu; ikinci maddesi Yargı ve yönetim erklerinin Millet Meclisinde odaklandığını; üçüncü maddesi de Türkiye Devleti 'nin Büyük Millet Meclisi Tarafından yönetileceğini karara bağlamıştı. Bu üç madde, Millet Meclisinin çok önceden Cumhuriyet'e karar verilmiş olduğunu gösteriyor. Gazi Üniversitesinde Gazi'ye saygı duymayan bir öğretim üyesi (Prof.Törküne) Millet Meclisinin bu önemli kararını ya bilmiyor ya da bilmezden gelerek Mustafa Kemal'i küçüm semeye girişiyor. Cumhuriyet'in münkiri olmayı, zihinsel erozyon ya da art niyet olarak mı nitelemek gerekiyor, bilemiyorum. Ya da ihanet mi?

TBMM'nin 25 Eylül (1336) 1920 günlü gizli celsesini Prof. Törküne, incelemiş olsaydı şu gerçekle karşılaşacaktı. O gizli celse'de Mustafa Kemal şunları söylemişti:

" Maalesef şimdi makamı hilafet ve saltanatı işgal eden zat bu millet için hain bir adamdır. İspat ettiniz ve bu milletin bütün mukadderatına bütün manasıyla vaziülyed olduğunuzu ispat ettiniz. Bunun sayesinde bize bütün dünya, . bütün düşmanlarımız atfı ehemmiyet etmek tedirler. Bu Meclis cidden tarihi hizmet ve cesaretler göstermiştir. Bu tezahürat ile bir milletin mevcudiyetini izhar ettiniz. Dünyada büyük inkilap yapan ve büyük kuvveti olan devletlerle, bilhassa bugün müsait şeraitle temas ve irtibat hasıl olmuştur . "

Anadolu işgal altında, henüz Kurtuluş Savaşı başlamamış, Padişah olan halife Vahdettin efendi firar hazırlıkları içinde, İngiliz İşgal ordusunun tutsağı iken, Mustafa Kemal Millet Meclisine sesleniyor:

" Bütün ulusun yazgısına bütün anlamıyla sahip çıktınız. Bu Meclis tarihsel hizmet ve cesaret göster miştir. Bir ulusun varlığını ortaya çıkardınız ."

AKP iktidarının hazırlamaya giriştiği yeni Anayasa "ulusumuzun varlığını ortaya koyacak mıdır" sorusuna Prof.Törküne yanıt verebilir mi? 29 Ekim 1923 Cumhu riyetini küçümserken. AKP iktidarının hazırlamaya giriştiği anayasanın Sevr'in anayasası olacağını hala fark edemedi mi? Türk-Kürt Islam federasyonunu Anadolu'muza yer leştirecek bir anayasa, ihanetin anayasası olacak ve bunun hesabı Yüce Divan'da değil eğer İstiklal Mahkemesinde sorulacak olursa, bu satırları yazan kişi gizli tanık olacaktır. Bu böyle biline.

Şimdi Nutku okuyarak Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın neler söylediğini anlamaya çalışalım:

" Ankara'da bulunmayan bazı zevat, selahiyetleri olmadığı halde kendilerine haber verilmeden ve rey ve muvafakatleri alınmadan cumhuriyetin ilan edilmiş olmasına vesilei iğbirar ve iftirak ettiler. " (Cumhuriyetin açıklanmasını gücenikliğin ve ayrılmanın nedeni kabul ettiler.) Ve devam ediyor: " Yalnız İsmet Paşa, Çan kaya'da misafir idi. Onunla yalnız kaldıktan sonra bir kanun layihası müsveddesi (yasa önergesi taslağı) hazır ladık. Bu müsveddede 20 Kanunsani (Ocak) 1921 tari hinde Teşkilatı Esasiye Kanunu 'nun şekli devleti tespit eden maddelerini şu suretle tadil etmiştim. Birinci maddenin nihayetine Türkiye Devletinin "şekli hükümeti cumhuriyettir" cümlesini ilave etmiştim. "

2 yıl 9 ay 9 gün önce kabul edilen Teşkilatı Esasiye Kanunun birinci maddesine Cumhuriyet sözcüğünü ekle mişti Gazi Mustafa Kemal ve Meclisin onayına sunmuştu.

38 yaşındaki Mustafa Kemal'in yukarıya aktardığım sözlerindeki inancı, azim ve kararı sayesinde Prof. Törküne, onun sanını taşıyan üniversitede öğretim üyesi ola bilmiştir, saygı duymamasına karşın .

Ona ve benzerlerine şunu anımsatmam gerekir, bir ulus kendisine hizmet edenlere sahip çıkabildiği ölçüde gelişir ve uygarlaşabilir . Uygarlaşma yolunda gidebilenler içindir bu sözüm. Böyle biline. Çare buluna.

 

   alinejat@olcen.net Tasarım ve Programlama Pusulanet  
webmail