Ana Sayfa
Yazarlar
Kategoriler
Sayılarımız
Künye
İletişim
 

 

 

SAYI : 45 - YAZAR : Suay Karaman Geri Tavsiye Et Yazdır


SOL ÜZERİNE

Suay Karaman

Suay Karman'ın bu makalesinin önemli bir bölümü 18 Eylül 2002 günlü Cumhuriyet gazetesinde kırpılarak yayımlanmış ve makaledeki bütünsellik yitirilmiş olduğu için, biz onun tam metnini okuyucularımıza sunmaya gereksinim duyuyoruz. Üstü küllenen "sol" kavramını yeniden kullanmaya gereksinme duyan Suay Karaman'ın bu makalesini geliniz birlikte okuyalım.Kendisini solda sanan hangi parti gerçekten soldadır. Solda olmanın olmazsa olmaz koşullarını bulacaksınız bu yazıda ve aynı zamanda yurtseverliğin de koşullarını. .

Bir partini kendini sol diye açıklaması yeterli değildir. Partinin programı, söylemleri, seçim bildirgesi, parti yöneticilerinin tutum ve davranışları tutarlı ve uyumlu olmalıdır. Bir partinin sol olabilmesi için öncelikle ekonomik ve siyasal tam bağımsızlığı savunması gerekir, tam bağımsızlığı kısıtlayan tüm düzenlemelere karşı çıkılmalıdır.

***

- Sol bir parti, laiklikten yana olmalıdır; din eğitimine ve din ticaretine kesinlikle karşı olmalıdır.
-Sol bir parti, gelir dağılımının düzeltilmesi için uğraş vererek, dengeli ve adaletli bir gelir dağılımı bölüşümün-den yana olmalıdır.
- Sol bir parti, sosyal devlet ilkesini benimser; sağlık ve eğitim hizmetlerinin yeterli düzeyde ve ücretsiz olarak tüm halk kitlelerine sağlanmasına çalışır.
- Sol bir parti, özelleştirme politikalarına ilke olarak karşı çıkmalıdır. Özelleştirme ile ekonomik durumu iyileştirmiş ve sorunlarını çözmüş bir ülke yoktur.
- Sol bir parti, etkin ve dürüst bir kamu yönetimi anlayışını savunur, yolsuzluklara
- Sol bir parti, siyasetin halkı kandırmak değil, ülkenin çıkarlarının korunması için yapıldığının bilincinde olmalıdır.
- Sol bir parti, memurun, işçilerin ve çiftçilerin örgüt-lenmesi için olanak sağlar.
- Sol bir parti, insan haklarını ve toplumsal demokrasiyi, kendi ülkesinin insanları istiyor ve hak ediyor diye geliş-tirir.
- Sol bir parti, ulusal tarımın, hayvancılığın ve sanayinin gelişmesi için önlemler alır, çokuluslu şirketler karşısında ezilmesine karşı çıkar.
- Sol bir parti, bilimselliği temel alır, üniversite özerkliğin-den yanadır.
- Sol bir parti, çevrecidir, çevrenin korunması için bilinçli politikalar üretir.
- Sol bir parti, savaşlara karşıdır, barıştan yanadır.
ve teknolojik ilişkilerin, karşılıklı çıkar dengeleri üzerine oturtulmasını sağlar.
- Sol bir parti, ulusalcıdır, yabancıların buyruklarını değil, kendi ülkesinin insanlarının isteklerini yerine getirir. Sol bir parti, küreselleşmeyi ve varlıklı kesimin çıkarına uygun olan yeni dünya düzenini savunamaz.
- Sol bir parti, ülkesini Dünya Bankası, IMFve çok uluslu şirketler gibi kuruluşlara teslim etmez.
- Sol bir parti, ülkesini Avrupa Birliği ile tek yanlı sömürge anlaşmalarına karşı korur. AB'ye girmek için ulusal bütünlüğünü tehlikeye atmaz.
- Sol bir parti, Dünya Bankası, IMFgibi kuruluşların memurlarını, tahsildarlarını içinde bulundurmaz.

Türkiye'de, sol bir parti, Atatürk düşmanlarını, ikinci Cumhuriyetçileri, tarikatçıları, din tüccarlarını, bölücüleri, mez-hepçileri, küreselleşme yanlılarını, Özal hayranlarını, sağcı söylemde bulunanları, ilkesiz ve tutarsız olanları içinde barındıramaz, barındırmamalıdır.

Sol bir partide, solcular, işçinin, emekçinin, alın teriyle geçinenlerin dostudur. Çekilen acıların, düzenden kaynak-lanadığını savunur. Mücadelenin kişisel değil, toplumsal olduğunu anlatır. Solcular, sömürüye karşı çıkıp, hakça bir düzen kurulması için kavga veren insancıl bireylerdir. Sözüne güvenilir, özverili, erdemli, sevecen insanlardır. Özelleştirmeye, küreselleşmeye, yeni dünya düzenine, libe-ralizme, kapitalizme, IMF' ye, Dünya Bankası'na, çok uluslu şirketlere, tahkime karşıdır. Ulus devletin, tam ba-ğımsızlığın, eşit paylaşımın, insan haklarının yanındadır. Türkiye'de solcular, Atatürk milliyetçisi, ulusçu ve ulusal-cıdır.

Ulusal Kurtuluş Savaşımızdan, onun Kuvayı Milliye'sin-den, onun Müdafa-i Hukuku'ndan, Halk Fırkasının ve bütün hepsinin temel felsefesini oluşturan "6 ok"dan gelen Cumhuryet Halk Partisi, bugün sol bir partiden bekle-nenleri ne ölçüde karşılayabilmektedir?

Yoksulluğun Küreselleşmesi kitabının yazarı, Kanadalı Prof. Michel Chossudovsky, Kemal Derviş'in Türkiye'ye geldiği günlerde hazırladığı, adından başka hiçbir yeri ulusal olmayan "Ulusal Program" için şunları söylemişti:

Açıklanan önlemleri IMF politikalarının devamıdır. Ulusal program ise aldatmacadır.. Türkiye gibi gelişmekte olan pek çok ülke, Batı tarafından yeniden sömürge haline getirilmeye çalışılıyor.

Dünya Bankasının Nobel ödüllü ekonomisti Prof. Joseph Stiglitz, IMF'nin ülkeleri yanlış uygulamalarla daha da yoksullaştırdığını söylemişti. Bu sözler, CHP Ekonomi Masası tarafından hazırlanan bültende de yer aldı. Aynı bültende, Deniz Baykal'ın Kemal Derviş'e yönelttiği:

IMF ile teslimiyetçi bir ilişki içindeyiz

Sözleri yer almıştı. "Kemal Derviş, geldi, Türkiye daha da battı" demişti.Şimdi anlayamadığımız neler oluyor da, millet-vekili adayları suskun, CHP Ekonomi Masası suskun, CHP yöneticileri suskun ve Deniz Baykal suskun?

İMFtahsildarı Derviş'i CHP' ye niçin aldılar? Kemal derviş için DSP'de yaptığı ilkesiz siyasetle ünlü bakan ve otuz yaşındaki başbakanlık danışmanı yapılan kızı, niçin CHP'yi seçtiler? Yılların sağcı işçi liderinin, sanayici, iş adamlarının CHP'de işleri ne?

CHP, Atatürk'ün kurduğu ve ilkeleri Cumhuriyetçilik, Ulusçuluk, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik ve Devrimcilik olan Türkiye'nin en köklü partilerindendir. 18 Nisan 1999 seçimlerinde, ne olduğu anlaşılmayan, "Yeni Sol" söylemi ile halktan aldıkları tepkileri unutmuşa benziyor. 3 Kasım 2002 seçimlerinde "sağcı ve IMF'ci" söylemleriyle de alacakları ikinci ve son tepki, ilkesiz, tutarsız ve düzeysiz politikacıları tarihin karanlıklarına bir daha çıkmamak üzere gömecektir.

 

   alinejat@olcen.net Tasarım ve Programlama Pusulanet  
webmail