Ana Sayfa
Yazarlar
Kategoriler
Sayılarımız
Künye
İletişim
 

 

 

SAYI : 27 - YAZAR : Aytekin Ertuğrul Geri Tavsiye Et Yazdır


YENİ UFUKLAR DERGİSİNDEN SESLENİŞ:

Sayın Ali Nejat Ölçen, Hukuksuz Devlet-Devletsiz Hukuk başlıklı yazınızı okudum. Bu başlık, tarihi bir başlık olmuş. Bugün bir başka tarih sürecini yaşamaktayız. Bu tarih sürecinin en önemli olayı, Cumhuriyetimizi yıkmak isteyenlerle yıktırmak istemeyenlerin savaşımıdır. Haklı olarak sormaktasmız,hukuksuz devlet olur mu? Olmaz ama, bir devletin hukuku varsa, o devlet yıkılamaz. Çünkü, her devlet, kendisim yıkmak isteyenlere karşı hukuk alanında önlem alır.

Bugün yaşadığımız süreçte, devletimiz yani Cumhuriyetimiz, hızla yıkılışa sürükleniyor ama bu, hukuk içinde değil, dışında yapılıyor. Bir devletin korunması için, o devletin parasının ve ekonomisinin korunması koşuldur. Yıkılması için de bunların korunmaması gerekir. Şimdi bunlar korunuyor mu? Neye karşı korunmuyor? Hukukumuzda ve Atatürk'ün ilkeleri doğrultusunda korunmuyor. Şimdi nerede neler yazılı bakalım:

Atatürk diyor ki:

Bugünkü savaşlarımızın gayesi, tam bağımsızlıktır. Bağımsızlığın bütünü ise, mali bağımsızlıkla mümkündür. Mali bağımsızlığın korunması için ilk koşul, bütçenin ekonomik bünye ile orantılı ve denk olmasıdır. Milli paranın kudretini beynelmilel (uluslar arası) buhrana (bunalıma) karşı yüksek varlığının esaslarını masun bulundurmak başlıca gayemizdir ... Açık bir bütçenin sayısız sakıncalarım iyi bilen TBMM'nin denk bütçe yönünde kesin karar sahibi bulunması, devletin mali ve genel politikası için büyük güvencedir.

Anayasamız da diyor ki:

Madde 5- Devletin temel amaç ve görevleri,kişilerin ve toplumun refah,hıuzur ve mutluluğunu sağlamak, kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleri ile bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya çalışmaktır.

Anayasa Madde 166:

Ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmayı.., verimli şekilde planlamak devletin görevidir. Planda milli tasarrufu ve üretim arttırıcı fiyatlarda istikrar sağlayıcı tedbirler, öngörülüyor.

Bu Anayasa hükmü ve Atatürk'ün' öngörüleri okunduktan sonra, paramızın değerini düşürerek enflasyona gidilmesi hukuka uygun eylem olabilir mi? Olamaz diyorsanız, bu devlet hukuksuz devlet değil, hukuk çiğneyen devlettir. Sayın Ölçen, Cumhuriyetimiz, devletimiz, hukuksuz, köksüz değildir. Onu idare edenler,hukuksuz, tarihsiz ve bilgisiz uygulamalar yaparak, Cumhuriyetimizi hukuksuz devlet haline getirmişlerdir. Ulusumuz, devletimizin, Cumhuriyetimizin yükselmesi ve çağdaş uygarlığa ulaşması için konulan hukuk kuralları çiğnenerek yapılan hukuksuzluk sonucunda, paramızın değer yitirmesine, hayatın pa-halılaşarak çekilmez hale gelmesine karşı direnmektedir.

Sayın Ölçen, sizi bu özgün buluşunuz ve ifadeniz için kutluyoruz. Ulusumuz er veya geç bu hukuksuzluğa son vererek, demokratik savaşımını kazanacağına inancımızı bir kez daha yineleyerek, TÜRKÎYE SORUNLARI kitap dizisine nice saygılar ve başarılar dilerim.
Op.Dr. Aytekin Ertuğrul

***

Dr.Aytekin Ertuğrul'a bu ilgisi ve duyarlılığı nedeniyle teşekkür ediyoruz. Aydın ve yurtsever olanlarımızın ortak duygu ve düşüncelerini yansıtmaktadır. Ayrıca, serbest piyasa ekonomisinin, kaynakların verimlilik temelinde değil tersine karlılığı ölçüt alarak kullanmanın ve kamusal varlıkların özel sektöre satılarak ulusal ekonominin tahrip edilmesinin yanısıra, Dr. Aytekin Ertuğrul bu yazısından da aynı zamanda anayasal suç işlendiği sonucuna varmaktayız. Gerçekten Anayasanın 166 ncı maddesi diyor ki, "Plan da ulusal tasarrufu ve üretimi arttırıcı, fiyatlarda istikrarı ve dış ödemelerde dengeyi sağ-layıcı,yatırım ve istihdamı geliştirici tedbirleri öngörür diyor. Bununla da yetinmiyor 166'ıncı madde, "kaynakların verimli şekilde kullanılmasının hedef alınmasını koşul koyuyor. Hangi siyasal iktidar 1980'den sonra Anayasanın 166'ınci maddesine göre hareket etti? Tüm tersine Anayasanın o hükmü tersine çevrildi. Serbest piyasa ekonomisine 82 Anayasının bile karşı olduğunu görmekteyiz. Bunu anımsattığı için Dr. Aytekin Ertuğrul'a bir kez daha teşekkür ediyoruz.


 

   alinejat@olcen.net Tasarım ve Programlama Pusulanet  
webmail